CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG LÒNG BẠN BÈ QUỐC TẾ

Cảm phục những cống hiến vĩ đại cho dân tộc, cho nhân loại và tấm gương đạo đức cao đẹp, nhân dân và bạn bè trên thế giới đã ca ngợi Người với những lời tốt đẹp nhất

CHỦ TỊCH CUBA FIDEL CASTRO, 1969

"Hiếm có một nhà lãnh đạo nào trong những giờ phút thử thách lại tỏ ra sáng suốt, bình tĩnh, gan dạ, quên mình, cương nghị và dũng cảm một cách phi thường như vậy... Hồ Chí Minh là nguồn cổ vũ đời đời bất diệt"

CHỦ TỊCH ẤN ĐỘ NEHRU, 1969

"Một lãnh tụ có sự kết hợp hiếm có giữa lòng khoan dung tột độ và ý chí kiên quyết nhất. Xét theo bất cứ tiêu chuẩn nào, Người cũng là nhân vật nổi bật trong thời đại chúng ta"

TỔNG THỐNG LIÊN BANG NGA V. PUTIN, 2013

"...Giá trị tư tưởng, đạo đức của Hồ Chí Minh vẫn là ngọn đuốc, là biểu tượng cho một nền văn hóa tương lai... Và vì thế lịch sử mãi mãi nhắc tới Người như một bậc thánh nhân"

MẶT TRẬN YÊU NƯỚC GIẢI PHÓNG DÂN TỘC BỒ ĐÀO NHA, 1969

"Khi muốn nói đến cuộc chiến đấu chống đế quốc, chúng tôi sẽ nói: Hồ Chí Minh. Khi muốn nói đến lòng trung thành với nhân dân, đức độ giản dị và dũng khí kiên quyết, chúng tôi sẽ nói: Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ nói đến tên Người: Hồ Chí Minh khi nói đến lòng tin ở thắng lợi"

BƯU ĐIỆN WASHINGTON - THE WASHINGTON POST, 1969

"Không một nhà hoạt động lớn nào trong thập kỷ cách mạng dân tộc đầy sôi động này lại sống lâu, có ảnh hưởng lớn trên thế giới... như vị lãnh tụ cộng sản Việt Nam - Ông Hồ Chí Minh... Một nhà tổ chức không mệt mỏi, vươn lên trên những nhân vật đương thời"

GIÁM ĐỐC UNESCO KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG - MEDAGAT AHMED, 1990

"Chỉ có ít nhân vật trong lịch sử trở thành một phần của huyền thoại ngay từ khi còn sống. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong số đó"

TÁC PHẨM TIÊU BIỂU CỦA HỒ CHÍ MINH

Trong di sản tư tưởng của Hồ Chí Minh có rất nhiều tác phẩm tiêu biểu, đánh dấu những sự kiện quan trong gắn liền với những bước ngoặt trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Hồ Chí Minh Toàn tập – Tập 15

Bị thất bại trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, giới cầm quyền Mỹ điên cuồng thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, đưa hàng chục vạn lính viễn chinh Mỹ và chư hầu đổ bộ vào miền Nam Việt Nam, cùng hơn 50 vạn lính của ngụy quyền Sài Gòn, đẩy cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam lên nấc thang cao nhất.

Hồ Chí Minh Toàn tập – Tập 14

Trong cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam Việt Nam, đế quốc Mỹ đã sử dụng tất cả các loại vũ khí. Từ tháng 12-1961, đế quốc Mỹ bắt đầu dùng máy bay rải chất độc hóa học xuống làng mạc miền Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch trần hành động dã man đó và khẳng định hành động điên cuồng, dã man của Mỹ - Diệm sẽ nhanh chóng đưa chúng đến thất bại.

Hồ Chí Minh Toàn tập – Tập 13

Những quan điểm, đường lối, phương hướng, bước đi của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, giữ vững thế tiến công, mở rộng phong trào cách mạng, đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ, tiến tới giải phóng miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước.

tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời

Trọn đời phụng sự Tổ quốc và nhân dân

1941

“Riêng phần tôi, xin đem hết tâm lực đi cùng các bạn, vì đồng bào mưu giành tự do độc lập, dầu phải hy sinh tính mệnh cũng không nề”

1946

“Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc… Bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu, tôi cũng chỉ đeo đuổi một mục đích, làm cho ích quốc lợi dân”

Kiên trì giáo dục cán bộ, đảng viên phải rèn luyện đạo đức cách mạng

1961

“Đạo đức cách mạng là bất kỳ ở cương vị nào, bất kỳ làm công việc gì, đều không sợ khó, không sợ khổ, đều một lòng, một dạ phục vụ lợi ích chung của giai cấp, của nhân dân”

1947

“Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự Đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại. Muốn đạt mục đích thì phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”

ở vị trí càng cao, càng nổi tiếng, phẩm chất, đạo đức của người càng sáng, càng trong

1946

“Bây giờ phải gánh chức Chủ tịch là vì đồng bào ủy thác thì tôi phải gắng sức làm… Bao giờ đồng bào cho tôi lui, thì tôi rất vui lòng lui”

1946

“Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh, nước biếc để câu cá, trồng hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, em trẻ chăn trâu, không dính líu gì với vòng danh lợi”

NGƯỜI ĐI TÌM HÌNH CỦA NƯỚC

Tròn 30 năm bôn ba ở nước ngoài, làm đủ nghề để kiếm sống, trải qua muôn vàn gian khổ vẫn kiên định con đường cứu nước, Người đã tìm ra con đường đi cho dân tộc.

Tháng Sáu 21

Báo Thanh niên – Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời

Sau khi Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập, Hội đã cho ra tuần báo “Thanh niên”, tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin về Việt Nam, đại diện cho tiếng nói Báo chí cách mạng, chuẩn..Read More

Tháng Một 15

văn kiện lý luận đặt cơ sở tư tưởng cho đường lối cách mạng Việt Nam

Đầu năm 1927, các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện được tập hợp in thành sách “Đường Kách mệnh”. Nội dung cuốn sách đã khẳng định: Cách mạng trước tiên cần có Đảng Cách mạng. Đảng có vững cách mạng mới thành công. Do đó,..Read More

Tháng Hai 3

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời – bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam

Từ ngày 03 – 07/02/1930, tại Cửu Long (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị và hợp nhất ba tổ chức Cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản..Read More

Tháng Sáu 6

Bông hoa “Không thể hái” trên đất Hồng Kông

Từ năm 1931 – 1933, với tên gọi Tống Văn Sơ, Người bị thực dân Anh bắt giam giữ ở Hồng Kông

BÁC HỒ TRONG SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

Cuộc đời, sự nghiệp, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho các văn nghệ sĩ cả nước để sáng tạo ra nhiều tác phẩm văn học – nghệ thuật có giá trị