SỰ NHẬN THỨC CỦA HỒ CHỦ TỊCH VỀ ĐỘC LẬP DÂN TỘC

Năm 1919, lấy tên là Nguyễn Ái Quốc, gia nhập “Hội những người Việt Nam yêu nước” vào Đảng Xã hội Pháp và hoạt động trong phong trào công nhân Pháp. Theo Người đây là tổ chức theo đuổi lý tưởng cao quý của Đại Cách mạng Pháp: “Tự do, Bình đẳng, Bác ái”. Tháng 6/1919, thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Hồ Chí Minh đã gửi tới Hội nghị Vécxây (Versailles) Bản yêu sách của nhân dân An Nam, yêu cầu trả quyền tự do và quyền bình đẳng cho dân tộc Việt Nam và cũng là quyền tự do cho nhân dân các nước thuộc địa.