Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước

Từ năm 1911 – 1917, dưới bí danh Văn Ba, Người đã đến Pháp và nhiều nước ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, sống hoà mình với phong trào đấu tranh của nhân dân lao động. Cảm thông sâu sắc trước cuộc sống khổ cực của tầng lớp lao động và các dân tộc thuộc địa, Người sớm nhận thức được cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam là một bộ phận trong cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới và tích cực hoạt động nhằm đoàn kết nhân dân các dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do.