Khoảnh khắc quyết định trong nhận thức tư tưởng của nhà cách mạng Việt Nam trẻ tuổi

Nguyễn Ái Quốc đã được những người bạn Pháp trao cho tờ báo Nhân đạo (L’Humanité) – Cơ quan ngôn luận của Đảng Xã hội Pháp, số ra ngày 16 và 17/7/1920 đăng Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin. Từ chủ nghĩa yêu nước, Người đến với Chủ nghĩa Mác – Lênin, tạo ra bước chuyển căn bản và mở đầu một chuyển biến cách mạng thực sự trong lịch sử tư tưởng dân tộc Việt Nam. Không kiềm được sự cảm động và phấn khởi, Người đã thốt lên: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”