Hồ Chí Minh Toàn tập

Hồ Chí Minh Toàn tập – Tập 15

Hồ Chí Minh Toàn tập – Tập 15

Bị thất bại trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, giới cầm quyền Mỹ điên cuồng thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, đưa hàng chục vạn lính viễn chinh Mỹ và chư hầu đổ bộ vào miền Nam Việt Nam, cùng hơn 50 vạn lính của ngụy quyền Sài Gòn, đẩy cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam lên nấc thang cao nhất.

Read More

Hồ Chí Minh Toàn tập – Tập 14

Hồ Chí Minh Toàn tập – Tập 14

Trong cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam Việt Nam, đế quốc Mỹ đã sử dụng tất cả các loại vũ khí. Từ tháng 12-1961, đế quốc Mỹ bắt đầu dùng máy bay rải chất độc hóa học xuống làng mạc miền Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch trần hành động dã man đó và khẳng định hành động điên cuồng, dã man của Mỹ – Diệm sẽ nhanh chóng đưa chúng đến thất bại.

Read More

Hồ Chí Minh Toàn tập – Tập 13

Hồ Chí Minh Toàn tập – Tập 13

Những quan điểm, đường lối, phương hướng, bước đi của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, giữ vững thế tiến công, mở rộng phong trào cách mạng, đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ, tiến tới giải phóng miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước.

Read More

Hồ Chí Minh Toàn tập – Tập 11

Hồ Chí Minh Toàn tập – Tập 11

LỜI GIỚI THIỆU TẬP 11 Tập 11 của bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập, xuất bản lần thứ ba, bao gồm các bài nói, bài viết, điện văn, thư từ,… (gọi chung là tác phẩm) của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 6-7-1957 đến ngày 31-12-1958. Những tác phẩm in trong tập này phản ánh những quan điểm chỉ đạo…

Read More

Hồ Chí Minh Toàn tập – Tập 10

Hồ Chí Minh Toàn tập – Tập 10

LỜI GIỚI THIỆU TẬP 10 Tập 10 bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ ba, bao gồm những bài viết, bài nói, điện văn, thư từ,… (gọi chung là tác phẩm) của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 22-6-1955 đến ngày 6-7-1957. Nội dung tập 10 phản ánh những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Read More

Hồ Chí Minh Toàn tập – Tập 9

Hồ Chí Minh Toàn tập – Tập 9

LỜI GIỚI THIỆU TẬP 9 Tập 9 của bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ ba, công bố những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 22-7-1954 đến ngày 21-6-1955. Các tác phẩm được công bố trong thời gian này phản ánh những hoạt động phong phú của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm…

Read More

Hồ Chí Minh Toàn tập – Tập 8

Hồ Chí Minh Toàn tập – Tập 8

LỜI GIỚI THIỆU TẬP 8 Tập 8 của bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ ba, gồm 231 tác phẩm, bài nói, bài viết, thư, điện (gọi chung là tác phẩm) của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian từ ngày 1-1-1953 đến ngày 21-7-1954. Đây là giai đoạn đấu tranh quyết liệt và có ý…

Read More

Hồ Chí Minh Toàn tập – Tập 5

Hồ Chí Minh Toàn tập – Tập 5

LỜI GIỚI THIỆU TẬP 5 Tập 5 của bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ ba, bao gồm những tác phẩm, bài nói, bài viết, thư từ, điện văn, báo cáo (gọi chung là tác phẩm) của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1-1-1947 đến cuối tháng 12-1948, thể hiện sâu sắc, phong phú những quan…

Read More

Hồ Chí Minh Toàn tập – Tập 7

Hồ Chí Minh Toàn tập – Tập 7

LỜI GIỚI THIỆU TẬP 7 Tập 7 của bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ ba, bao gồm những bài nói, bài viết, thư từ, điện văn,… (gọi chung là tác phẩm) của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1-1-1951 đến cuối tháng 12-1952. Sau thất bại ở chiến dịch Biên giới, thực dân Pháp tăng…

Read More